Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Практикум из основа рачунарске технике
Акроним СИ1ПОР
Студијски програм Софтверско инжењерство
Модул
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Захарије Радивојевић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН) ас. мс Дражен Драшковић
ас. мс Невена Милетић
ас. Катарина Миленковић
Број ЕСПБ 3 Статус предмета обавезан
Услов
Циљ предмета Упознавање студената са основним комбинационим и секвенцијалним елементима. Разумевање структуре и функционисања прекидачких мрежа. Реализација сложених прекидачких мрежа помоћу визуелног симулатора.
Исход предмета По завршетку курса студенти ће бити способни да: разумеју структуру прекидачких мрежа; обављају анализу и синтезу комбинационих и секвенцијалних мрежа; користе комбинационе и секвенцијалне модуле.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Пројектовање основних комбинационих и секвенцијалних модула. Пројектовање и симулација сложених комбинационих и секвенцијалних прекидачких мрежа.
Садржај практичне наставе Симулација модула помоћу визуелног симулатора: мултиплексер, демултиплексер, декодер, кодер, померач, инкрементер, декрементер, сабирач са серијским преносом, сабирач са групним преносом, аритметичка јединица, логичка јединица, аритметичко-логичка јединица, компаратор, регистар и бројач. Пројектовање мреже коришћењем наведених модула.
Литература
1Основи рачунарске технике 1 - Практикум, Ј. Ђорђевић, Б. Николић, З. Радивојевић, Н.Грбановић, М.Обрадовић (Академска мисао, Београд, 2007.)
2Додатни материјали за лабораторијске вежбе - Ј.Ђорђевић, Ж.Станисављевић, Д.Драшковић (2011.)
3Приручник за коришћење симулатора - Н.Грбановић (2011.)
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
0 0 2
Методе извођења наставе Уводна предавања. Вежбе у лабораторији за рачунаром.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 60
Практична настава 40 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 0
Семинари 0