Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Практикум из математике 2
Акроним СИ1ПМ2
Студијски програм Софтверско инжењерство
Модул
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Татјана Лутовац
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Бојана Михаиловић
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 2 Статус предмета изборни
Услов
Циљ предмета Проширивање тема из Математике 1 и 2, предвиђено за студенте са бољим предзнањем. Оспособљавање студената да препознају и решавају одређене проблеме са којима ће се срести у предметима софтверског инжењерства.
Исход предмета Студент је способан да препозна проблеме из своје струке и да их реши користећи интегрални рачун, теорију графова, дискретну вероватноћу, матрице и линеарне трансформације.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Вишеструки интеграли, рекурентне релације, функције генератрисе, графови, дискретна вероватноћа, линеарни оператори и трансформације, каноничка форма матрице.
Садржај практичне наставе Решавање разних задатака и проблема који прате теоријски део курса.
Литература
1Цветковић Д,Лацковић И,Меркле М,Радосављевић З,Симић С,Васић П, Математика 1-Алгебра,Акад.Мисао 2006.
2Васић Б,Иричанин Б,Јовановић М, Малешевић Б,Маџаревић Т,Михаиловић Б,Радосављевић З,Симић С,Цветковић Д: Збирка задатака из Математике 1 -први и други део. Акад.Мисао 2006.
3М.Меркле: Математичка анализа за студенте технике.Акад.Мисао 2008.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
1 1
Методе извођења наставе Предавања,вежбе,дискусије, домаћи задаци.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 40 Писмени испит 15
Практична настава 0 Усмени испит 15
Пројекти 0
Колоквијуми 30
Семинари 0