Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Практикум из математике 1
Акроним СИ1ПМ1
Студијски програм Софтверско инжењерство
Модул
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Бранко Малешевић
проф. др Татјана Лутовац
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Бојана Михаиловић
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 2 Статус предмета изборни
Услов
Циљ предмета Упознавање студената, делимично кроз рекапитулацију средњошколске математике, са основним појмовима и чињеницама који представљају неопходну основу за Математику 1 и 2.
Исход предмета Оспособљавају се студенти да прате предмете Математика 1 и 2, као и да користе математички апарат у осталим предметима прве године.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Основни појмови: скупови, релације, функције, скупови бројева, диференцијални рачун, интегрални рачун, комбинаторика, математичка логика.
Садржај практичне наставе Решавање разних задатака и проблема који прате теоријски део курса, користећи и математичке софтверске пакете.
Литература
1Цветковић Д,Лацковић И,Меркле М,Радосављевић З,Симић С,Васић П, Математика 1-Алгебра,Акад.Мисао 2006
2Васић Б,Иричанин Б,Јовановић М, Малешевић Б,Маџаревић Т,Михаиловић Б,Радосављевић З,Симић С,Цветковић Д: Збирка задатака из Математике 1 -први и други део. Акад.Мисао 2006.
3М.Меркле: Математичка анализа за студенте технике.Акад.Мисао 2008
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
1 1
Методе извођења наставе Предавања, вежбе,дискусије, домаћи задаци.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 40 Писмени испит 15
Практична настава Усмени испит 15
Пројекти 0
Колоквијуми 30
Семинари 0