Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Практикум из коришћења рачунара
Акроним СИ1ПКР
Студијски програм Софтверско инжењерство
Модул
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Бошко Николић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН) ас. мс Дражен Драшковић
ас. мс Невена Милетић
Број ЕСПБ 2 Статус предмета изборни
Услов
Циљ предмета Упознавање студената са основним елементима персоналних рачунара са аспекта корисника, као и упућивање у коришћење оперативног система за персоналне рачунаре Microsoft Windows, Интернета и његових основних услуга, софтверског пакета Microsoft Office. Оспособљавање студената за самостално истраживање и проучавање наведених пакета и њихово коришћење у пракси.
Исход предмета Након завршеног курса студент је оспособљен да реализује и форматира основне типове докумената, као што су текстуални, табеларна израчунавања, визуелне презентације. Такође, студенти ће бити оспособљени да на ефикасан начин користе основне сервисе Интернета
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Персонални рачунари: организација рачунара, процесор и матична плоча, меморијски медијуми, остали уређаји, софтверске компоненте. Оперативни систем: организација података, миш и тастатура, графички елементи, рад са програмима. Интернет и сервиси, адресирање на Интернету. Обрада текста, табеларна израчунавања, презентације на рачунару намена и концепти.
Садржај практичне наставе МS Word: показни пример, радна површина, рад са датотекама, елементи документа, поступци и алати. МS Excel: показни пример, радни простор, подаци и типови, изрази, референцирање ћелија, функције, форматизација изгледа, графикони, шаблони.
MS Power Point: показни пример, шта и како презентовати.
Литература
1Office i Vista na radnom mestu, D. Grbić, D. Ristanović, PC Press, 2010
2http://www.learnthat.com/courses/computer/windowsxp/, 2006
3http://library.rit.edu/instruction/software/outexp/, 2006
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
1 0 1
Методе извођења наставе Предавања, лабораторијске вежбе, презентације, демонстрације
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 70
Практична настава 30 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 0
Семинари 0