Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Програмирање 1
Акроним СИ1П1
Студијски програм Софтверско инжењерство
Модул
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Јелица Протић
проф. др Мило Томашевић
проф. др Јелица Протић
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Марко Мишић
ас. мс Живојин Шуштран
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 5 Статус предмета обавезан
Услов нема
Циљ предмета Учење императивног програмирања на језицима ниског нивоа и вишим програмским језицима. Приказ интерног представљања података, синтаксе и семантике, контролних структура, модуларног програмирања и анализе комплексности. Оспособљавање студената за конструкцију, имплементацију и тестирање алгоритама уз коришћење статичких и динамичких структура података на процедуралном програмском језику.
Исход предмета Студенти ће бити у стању да: трансформишу изразе Булове алгебре, израчунају вредност броја на основу приказа у комплементу двојке и рачунају са оваквим бројевима, напишу једноставан програм на симболичком машинском језику picoComputer-а, разумеју синтаксне дефиниције, развијају, исправе и тестирају модуларне структуриране програме на вишем програмском језику и процене њихову комплексност.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Буловa алгебрa и бинарнa репрезентацијa података. Програмирање на симболичком машинском језику (picoComputer). Синтаксне нотације. Структурирано програмирање. Типови података. Контролне структуре. Модуларизација програма, пренос аргумената, рекурзија. Улаз/излаз података, датотеке. Показивачи и динамичка алокација меморије и деалокација са примерима (листе). Анализа сложености алгоритама.
Садржај практичне наставе Практична настава се изводи у оквиру аудиторних вежби, које у потпуности прате редослед тема које се излажу у оквиру предавања. За сваку тему обрађује се скуп примера и задатака са решењима, као и питања са понуђеним одговорима везана за ту тему.
Литература
1Pascal User Manual and Report, K. Jensen, N. Wirth, A.B. Mickel, J.F. Miner, (4th edition), 1991.
2Програмски језици (збирка задатака), Ласло Краус, Академска мисао, 2005., Programming Languages (collection of problems), Laslo Kraus, Academic mind, 2005.
3Програмски језици, Јозо Дујмовић, Академска мисао, 2000., Programming Languages, Jozo Dujmovic, Academic mind, 2000.
4Програмирање 1, презентације коришћене на предавањима и вежбама, Веб сајт Катедре за РТИ Електротехничког факултета, http://rti.etf.bg.ac.rs/rti/ir1p1/materijal.html, Programming 1, presentations used on lectures and auditory exercises, Web site of the Department of Computer Engineering and Informatics, School of electrical engineering, http://rti.etf.bg.ac.rs/rti/ir1p1/materijal.html
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 2
Методе извођења наставе предавања, аудиторне вежбе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 35
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 65
Семинари 0