Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Основи рачунарске технике 1
Акроним СИ1ОР1
Студијски програм Софтверско инжењерство
Модул
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Захарије Радивојевић
Наставник/сарадник (за вежбе) ас. Катарина Миленковић
доц. др Жарко Станисављевић
ас. мс Дражен Драшковић
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 5 Статус предмета обавезан
Услов
Циљ предмета Упознавање са Буловом алгебром, прекидачким функцијама, прекидачким мрежама, логичким и меморијским елементима и комбинационим и секценцијалним модулима.
Исход предмета По завршетку курса студенти ће бити способни да: разумеју структуру прекидачких мрежа; обављају анализу и синтезу комбинационих и секвенцијалних мрежа; користе комбинационе и секвенцијалне модуле.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Булова алгебра. Прекидачке функције. Минимизација прекидачких функција. Функције и структура прекидачких мрежа. Логички елементи. Меморијски елементи. Структура, анализа и синтеза комбинационих и секвенцијалних прекидачких мрежа. Стандардни комбинациони модули. Стандардни секвенцијални модули.
Садржај практичне наставе Примери минимизације прекидачких функција, анализе и синтезе комбинационих и секвенцијалних мрежа. Пројектовање флип-флопова. Анализа мрежа са стандардним комбинационим модулима (мултиплексер, демултиплексер, приоритетни кодер, декодер, инкрементер, декрементер, компаратор, аритметичка и логичка јединица, АЛУ, сабирач и одузимач). Пројектовање регистара, бројача и меморије одређеног капацитета.
Литература
1Ј.Ђорђевић - Скрипта са предавања (2012.)
2З.Радивојевић, М.Пунт, Б.Николић, Б.Лазић, Ј.Ђорђевић - "Збирка задатака из основа рачунарске технике 1" (Академска мисао, Београд, 2009.)
3Б. Лазић, "Основи рачунарске технике" (Академска мисао, Београд, 2006.)
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 2
Методе извођења наставе Предавања, аудиторне вежбе.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 40
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 60
Семинари 0