Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Основи електронике
Акроним СИ1ОЕ
Студијски програм Софтверско инжењерство
Модул
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Милан Поњавић
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Горан Савић
Наставник/сарадник (за ДОН) доц. др Горан Савић
Број ЕСПБ 5 Статус предмета обавезан
Услов нема
Циљ предмета Упознавање са основним концептима електротехнике и електронике. Упознаванје са основним активним и пасивним електронским компонентама.Основне методе анализе електричних и електронских кола.
Исход предмета Могућност самосталне анализе једноставнијих електронских кола и разумевање функционисања основних електронских компоненти.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Основни појмови о електрицитету. Електрично поље. Потенцијал. Проводници и диелектрици.
Једносмерна кола. Први и други Кирхофов закон. Кола у усталјеном простопериодичном режиму. Временски и фреквенцијски домен. Фуријеови редови и сложенопериодични режим. PN спој, MOSFET, BJT. Основне појачавачке спреге. Диференцијални и операциони појачавач.
Садржај практичне наставе Метод потенцијала чворова. Тевененова и Нортонова теорема. Кола са једносмерним и простопериодичним струјама. Појам појачања, улазне и излазне отпорности. Основне појачавачке спреге. Диференцијални појачавач. Операциони појачавач. Основне примене операционих појачавача.
Литература
1Основи електронике, М.Поповић, електронско издање, ЕТФ Београд 2005
2Електроника 1 - компоненте и кола, С Марјановић, Академска мисао 2004
3Б.Поповић, Основи електротехнике 1, 2 , и 3, Грађевинска кнјига, Београд 1980.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
2 2 1
Методе извођења наставе Предавања, аудиторне вежбе, лабораторијске вежбе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 30
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 70
Семинари 0