Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Немачки језик - нижи
Акроним СИ1НЈН
Студијски програм Софтверско инжењерство
Модул
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Нина Половина
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 3 Статус предмета изборни
Услов Предзнање немачког језика на основном нивоу
Циљ предмета развој језичких вештина у језику струке (читање и разумевање краћих текстова), усавршавање комуникативне компетенције у области струке, разумевање, изражавање и интеракција у професионалном контексту, развијање продуктивних модела употребе термина и остале стручне лексике у говору
Исход предмета способност усменог изражавања и интеракције у ситуацијама професионалне употребе језика, проширен терминолошки фонд, овладавање лексичким средствима специфичним за свакодневну и професионалну комуникацију
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе рад на проблемима структура типичних за језик струке (номиналне и вербалне фразе, активне и пасивне конструкције...)
Садржај практичне наставе проширивање терминолошког фонда иманентног стручној области, овладавање техникама усменог изражавања о проблемима и резултатима из дате области (прикази, излагања, краћи реферати), проширивање образаца говорне делатности путем дискусија о стручним проблемима, развијање способности читања специфичне стручне материје на нивоу глобалног, селективног и оријентационог
Литература
1Dorothea Levy-Hillerich, Silvia Serena, Karmelka Baric, Elena Cickovska (Hrsg.): Mit Deutsch studieren, arbeiten, leben. Arcipelago edicioni, Milano 2010
2Dorothea Levy-Hillerich, Renata Krajewska-Markiewicz (Hrsg.): Mit Deutsch in Europa studieren-arbeiten-leben. Fraus Verlag, Plzen 2004
3Guenter Hasenkamp : Leselandschaft. Verlag fuer Deutsch, Ismaning 2002.
4Leben und Studieren in Deutschland. Hinweise und Informationen fuer auslaendische Studierende an deutschen Hochschulen. Deutscher Akademischer Austauschdienst, Koellen Verlag, Bonn 2004.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
2
Методе извођења наставе интерактивна настава, вежбе (лексичке, граматичке), презентације, дискусијe, колоквијум
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 15 Писмени испит 0
Практична настава 15 Усмени испит 40
Пројекти 0
Колоквијуми 30
Семинари 0