Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Математика 2
Акроним СИ1М2
Студијски програм Софтверско инжењерство
Модул
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Ненад Цакић
проф. др Татјана Лутовац
проф. др Марија Рашајски
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Бојана Михаиловић
доц. др Тамара Коледин
доц. др Ивана Јововић
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 5 Статус предмета обавезан
Услов
Циљ предмета Упознавање студената са интегралним рачуном, диференцијалним једначинама, редовима, комбинаториком, теоријом графова, векторским просторима и елементима аналитичке геометрије. Oспособљавање студената да ефикасно примени стечено знање у проблемима који се појављују у стручним предметима.
Исход предмета Студент је компетентан да решава проблеме из области електротехнике и рачунарства уз помоћ адекватног математичког модела,специјално применом интегралног рачуна, редова, комбинаторике и аналитичке геометрије.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Интегрални рачун, методе интеграције, примена одређеног интеграла, диференцијалне једначине, нумерички и степени редови, комбинаторика и графови, векторски простори, сопствене вредности и вектори матрица, ранг матрица, системи линеарних једначина, аналитичка геометрија..
Садржај практичне наставе Решавање разних задатака и проблема који прате теоријски део курса. Упознавање студената како да препознају и реше проблеме из наредних предмета.
Литература
1Цветковић Д,Лацковић И,Меркле М,Радосављевић З,Симић С,Васић П, Математика 1-Алгебра,Акад.Мисао 2006.
2Васић Б,Иричанин Б,Јовановић М, Малешевић Б,Маџаревић Т,Михаиловић Б,Радосављевић З,Симић С,Цветковић Д: Збирка задатака из Математике 1 -први и други део. Акад.Мисао 2006.
3М.Меркле: Математичка анализа за студенте технике.Акад.Мисао 2008.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 2
Методе извођења наставе Предавања, аудиторне вежбе са решавањем задатака, дискусије, домаћи задаци.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 20 Писмени испит 15
Практична настава 0 Усмени испит 15
Пројекти 0
Колоквијуми 50
Семинари 0