Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Математика 1
Акроним СИ1М1
Студијски програм Софтверско инжењерство
Модул
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Тамара Коледин
проф. др Ненад Цакић
проф. др Татјана Лутовац
доц. др Ивана Јововић
проф. др Марија Рашајски
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Бојана Михаиловић
доц. др Тамара Коледин
доц. др Ивана Јововић
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 5 Статус предмета обавезан
Услов
Циљ предмета Упознавање студената са основама математичке логике, опште и линеарне алгебре и математичке анализе. Оспособљавање студента да разуме и решава одређене проблеме из стручних предмета.
Исход предмета Студент ће лако препознавати проблеме у стручним предметима и примењивати стечено знање, посебно за решавање система линеарних једначина и за приближна израчунавања и апроксимацију функција које се појављују при математичком моделовању одговарајућих проблема .
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Mатематичка логика, алгебарске стуктуре, матрице, детерминанте, системи линеарних једначина, низови, граничне вредости, функције, диференцијални рачун, Тејлорови полиноми.
Садржај практичне наставе Решавање разних задатака и проблема који прате теоријски део курса. Упознавање студената како да препознају и реше проблеме из стручних електротехничких предмета и рачунарства.
Литература
1Цветковић Д,Лацковић И,Меркле М,Радосављевић З,Симић С,Васић П, Математика 1-Алгебра,Акад.Мисао 2006.
2Васић Б,Иричанин Б,Јовановић М, Малешевић Б,Маџаревић Т,Михаиловић Б,Радосављевић З,Симић С,Цветковић Д: Збирка задатака из Математике 1 -први и други део. Акад.Мисао 2006.
3М.Меркле: Математичка анализа за студенте технике.Акад.Мисао 2008.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 2
Методе извођења наставе Предавања, вежбе са решавањем проблема, домаћи задаци, дискусије.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 20 Писмени испит 15
Практична настава Усмени испит 15
Пројекти 0
Колоквијуми 50
Семинари 0