Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Физика
Акроним СИ1Ф
Студијски програм Софтверско инжењерство
Модул
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Предраг Маринковић
проф. др Пеђа Михаиловић
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Марко Барјактаровић
ас. Ангелина Тотовић
доц. др Јасна Црњански
Наставник/сарадник (за ДОН) доц. др Марко Барјактаровић
ас. Ангелина Тотовић
доц. др Јасна Црњански
Број ЕСПБ 5 Статус предмета обавезан
Услов Нема
Циљ предмета Студенти ће бити упознати са основним поставкама кинематике и динамиком тачке и тела. Проучаваће се осцилације и таласи. Такође ће се радити физичка и геометријска оптика. На крају ће се упознати са елементима науке о топлоти.
Исход предмета Студенти би требало да разумеју основна знања из Физике на нивоу опште инжењерске културе.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Кинематика тачке и крутог тела. Динамика материјалне тачке. Теореме у механици ѕа тачкку и систем материјалних тачака. Осцилације (непригушене, пригушене и принудне). Механички таласи. Геометријска и физичка оптика. Температура и топлота. Кинетичка теорија идеалног гаса. Принципи термодинамике.
Садржај практичне наставе Лабораторијске вежбе.
Литература
1Предраг Маринковић, Физика 1, скрипта, друго издање, 2006.
2К. Николић, П. Маринковић, Ј. Цветић, Физика, збирка решених задатака, ДН центар, 2001.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
2 2 1
Методе извођења наставе Предавања, аудиторне вежбе и лабораторијске вежбе.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 30
Практична настава 30 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 40
Семинари 0