Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Енглески језик - виши
Акроним СИ1ЕЈВ
Студијски програм Софтверско инжењерство
Модул
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) др Милош Ђурић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 2 Статус предмета изборни
Услов Средњи или виши средњи ниво енглеског језика који се може прилагодити индивидуалним потребама студената.
Циљ предмета Разумевање нативних говорника који разговарају на вишем нивоу енглеског језика о стручним темама у вези са софтверским инжењерством. Остваривање писане и усмене комуникације на теме из софтверског инжењерства. Разумевање широког распона текстова и аудио материјала из области софтверског инжењерства. Писање описа и објашњења процеса на енглеском за софтверско инжењерство.
Исход предмета По завршетку овог модула, студенти би требало да буду кадри да:
- разумеју нативне говорнике који разговарају на вишем нивоу енглеског језика о стручним темама у вези са софтверским инжењерством,
- остварују писану и усмену комуникацију на теме из софтверског инжењерства,
- разумеју широки распон текстова и аудио материјала из области софтверског инжењерства
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Класификовање, изражавање узрока и последице, пасивне конструкције, организовање информација, временске реченице, давање примера, описивање функција и обележја. Давање и праћење упутстава. Компаративи, кондиционалне реченице.
Садржај практичне наставе Описивање улазних и излазних уређаја. Идентификовање различитих типки на тастатури и објашњавање њихове функције. Давање инструкција за употребу рачунара и монитора. Резимирање стручних текстова из области софтверског инжењерства. Писање кратке биографије, мотивационог писма и електронске поште.
Литература
1Glendinning, E. H. and J. McEwan (2003): Oxford English for Information Technology, Oxford: Oxford University Press
2Boeckner, K. and P. Charles Brown (1993): Oxford English for Computing, Oxford: Oxford University Press
3Esteras, S. R. (2010): Infotech - English for Computer Users - Fourth Edition, Cambridge: Cambridge University Press
4Esteras, S. R. and E. M. Fabre (2007): Professional English in Use for Computers and the Internet, Cambridge: Cambridge University Press
5Eckersley, C. E. and J. M. Eckersley (1967): A Comprehensive English Grammar, London: Longman
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
2
Методе извођења наставе Активне методе, аудиолингвалне методе, методе „потпуне физичке реакције“, комуникативни методе, методе функционално-појмовног приступа, методе „тихог начина“.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 5 Писмени испит 15
Практична настава Усмени испит 15
Пројекти 5
Колоквијуми 60
Семинари 0