Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Енглески језик - нижи
Акроним СИ1ЕЈН
Студијски програм Софтверско инжењерство
Модул
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) др Милош Ђурић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 3 Статус предмета изборни
Услов Почетни и/или средњи ниво енглеског језика који се може прилагодити индивидуалним потребама студената.
Циљ предмета Разумевање нативних говорника који разговарају о свом послу и студијама у вези са софтверским инжењерством. Остваривање комуникације у вези са рачунарским темама. Разумевање широког распона текстова укључујући дијаграме, табеле, огласе. Поређење различитих извора писаних и усмених информација. Писање описа и објашњења процеса у софтверском инжењерству.
Исход предмета По завршетку овог модула, студенти би требало да буду кадри да:
- разумеју нативне говорнике који разговарају о свом послу и студијама у вези са софтверским инжењерством,
- остварују комуникацију у вези са темама софтверског инжењерства,
- разумеју широки распон текстова укључујући дијаграме, табеле, огласе,
- пореде различите изворе писаних и усмених информација
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Именице, заменице, детерминатори, придеви, глаголи, прилози, везници, просте реченице, реченице спојене везником. Контекстуално упућивање, творба речи (префикси и суфикси), организовање информација, поређење, набрајање, пасив, објашњења и дефиниције, сложенице у усменом и писаном дискурсу софтверског инжењерства.
Садржај практичне наставе Причање и писање о рачунарским апликацијама. Усмене вежбе: оперативни системи, принципи стварања видео игара, програмски језици Паскал, C++, C#. Рад у паровима: презентације и домаћи задаци који се односе на софтверско инжењерство.
Литература
1Boeckner, K and P. C. Brown (1993): Oxford English for Computing, Oxford: Oxford University Press
2Thomson, A. J. and A. V. Martinet (1996): A Practical English Grammar, Oxford: Oxford University Press
3Esteras, S. R. (2010): Infotech - English for Computer Users, Fourth Edition, Cambridge: Cambridge University Press
4Hutchinson, T. and A. Waters (1993): Interface - English for Technical Communication, London: Longman
5Glendinning, E. H. and J. McEwan (2003): Basic English for Computing, Oxford: Oxford University Press
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
2
Методе извођења наставе Комбинација различитих метода: аудиолингвалне методе, методе „потпуне физичке реакције“, комуникативни методе, методе функционално-појмовног приступа, методе „тихог начина“.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 5 Писмени испит 15
Практична настава Усмени испит 15
Пројекти 5
Колоквијуми 60
Семинари 0