Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Усмерене радио везе
Акроним ОТ4УРВ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Телекомуникације и информационе технологије
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Наташа Нешковић
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Весна Благојевић
Наставник/сарадник (за ДОН) доц. др Весна Благојевић
мс Милан Чабаркапа
ас. мс Владимир Славковић
мс Ана Анастасијевић
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов Радио комуникације
Циљ предмета Дефинисање конфигурације мреже, капацитета, типова антена, уређаја и диверсити конфигурација. Прорачун квалитета и расположивости. Прорачун интерференције у систему и фреквенцијско планирање. Анализа специфичности у пропагацији радио таласа који се користе за ове намене. Пројектовање поузданог система преноса који мора да задовољи унапред постављене захтеве.
Исход предмета Студент треба да стекне увид у проблематику пројектовања усмерених радио-веза, као и способност да самостално спроведе све фазе пројектовања оваквих система.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Анализа трасе. Антене. Пасивне релејне станице. Методологија прорачуна квалитета и расположивости. Пренос на једном радио каналу са две ортогоналне поларизације. Захтеви за квалитет и расположивост. Типови уређаја. Начини реализација диверсити техника. Анализа интерференције и фреквенцијско планирање релејних система. Принципи рада, пројектовање и фреквенцијско планирање система тачка-више тачака.
Садржај практичне наставе Конфигурисање уређаја и анализа рада микроталасног линка. Коришћење Програмског пакета за пројектовање радио-релејних веза кроз самосталне пројекте. Анализа интерференције и фреквенцијско планирање система радио-релејних веза кроз програмски пакет развијен за те намене.
Литература
1Н. Нешковић, "Усмерене радио везе", Академска мисао, 2011.
2ITU-T and ITU-R recommendations
3H.R. Anderson, "Fixed Broadband Wireless System Design", Wiley, 2003.
4I. Henne, P. Thorvaldsen, "Planing of LoS radio reley systems", NERA Telecommunication, Bergen 1999.
5Документација реномираних произвођача опреме (NERA, Ericsson, Nec,….)
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1 1
Методе извођења наставе Предавања и вежбе се држе кроз PowerPoint презентације и рад на табли. Практична настава се држи у лабораторији и подразумева вежбе показног типа, као и самосталан рад студената.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 50
Практична настава 10 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 40
Семинари 0