Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Телекомуникационе мреже за приступ
Акроним ОТ4ТКМ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Телекомуникације и информационе технологије
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Зоран Чича
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Зоран Чича
доц. др Наташа Максић
Наставник/сарадник (за ДОН) доц. др Зоран Чича
доц. др Наташа Максић
Број ЕСПБ 6 Статус предмета обавезан
Услов Нема
Циљ предмета Упознавање са основним карактеристикама телекомуникационих приступних мрежа са становишта технологије (xDSL, FTTx, HFC, FWA, CaTV), дистрибуције различитих типова сервиса (усопојасни и широкопојасни сервиси, интерактивни сервиси) и различитих реализација (архитектура мрежа са примерима). Основни елементи техно-економске анализе при изградњи телекомуникационих приступних мрежа.
Исход предмета Стицање искустава при процени и избору оптималног техничко-технолошког и економског решења при изградњи телекомуникационе приступне мреже. Обучавање студената да критички анализирају компромисе између пројектних циљева, да проналазе оптимална решења, да пројектују различите типове приступних мрежа и да мере релевантне параметре постојећих телекомуникационих приступних мрежа.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Проблем прве миље. Различите тхнологије у приступним мрежама - структура и сервиси у јавној фиксној телефонској мрежи (ЈФТМ), xDSL (ADSL, HDSL, VDSL), Фиксни бежични приступ (радио-приступ - радио-канал и примењене архитектуре, калкулација капацитета, преглед технологија - WiMAX, CDMA2000), оптичке приступне мреже, хибридне оптичке-коаксијалне мреже.
Садржај практичне наставе посете референтним решењима оператора
Литература
1М.Љ. Јанковић, З.Р. Петровић: Мреже за приступ, 3. издање, Академска мисао, 2003
2Изабрани чланци из IEEE Communication Magazine, часопис Телекомуникације,, Articels from IEEE Communication Magazine, Magazine Telekomunikacije,
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1 1
Методе извођења наставе Предавања, аудиторне вежбе, посете референтним решењима оператора.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 70
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 30
Семинари 0