Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Сателитски системи
Акроним ОТ4СС
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Телекомуникације и информационе технологије
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Весна Благојевић
Наставник/сарадник (за ДОН) доц. др Весна Благојевић
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов Нема
Циљ предмета Упознавање са основама сателитских телекомуникационих и навигационих система.
Исход предмета Након курса студенти постају упознати са функционисањем сателитских телекомуникационих и навигационих система.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Увод-типови сателитских система, Основе буџета линка, орбитална механика, типови модулација и приступа, Деталњо разматрање буџета линка- перформансе целокупног линка, расподела спектра према сервисима. Упознавање са системима за глобалну навигацију (ГПС, ГЛOНAСС, ГAЛИЛEO, EГНOС , СБAС ).
Садржај практичне наставе Мерење и обрада статичких и динамичких података сателитских навигационих сателита у реалном времену (RTK).
Литература
1Fundamentals of Astrodynamics and Applications; David A. Valado; Space Technology Library, Second Printing 2004.
2Gerard Maral, Michel Bousquet; Satellite communications systems, John Wiley&Sons, LTD,NJ 2004.
3Satellite communications; Timothy Pratt, Charles Bostian , Jeremy Allnut; JohnWiley&Sons, NJ 2003.[3]. Satellite communications; Timothy Pratt, Charles Bostian , Jeremy Allnut; JohnWiley&Sons, NJ 2003.
4Pratap Misra and Per Enge, Global positioning system, second edition, Ganga-Jamuna Press, 2006.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1 1
Методе извођења наставе 30 часова предавања, 15 часова за аудиторне вежбе.
Приближно 60 часова самосталног учења и вежбања.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 60
Практична настава 20 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 20
Семинари 0