Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Софтверски алати за пројектовање антена
Акроним ОТ4САП
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Телекомуникације и информационе технологије
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Бранко Колунџија
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Слободан Савић
Наставник/сарадник (за ДОН) доц. др Слободан Савић
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов Нема
Циљ предмета Упознавање студенaта са савременим софтверским алатима за електромагнетско моделовање. Овладавање техникама за пројектовање антена помоћу софтверских алата.
Исход предмета Обучавање студената за самостално пројектовање антена помоћу софтверских алата.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Нумеричке методе за 3D моделовање антена/расејача: MoM, FEM, TLM, FDTD, PO, GO, хибридне методе. Преглед софтверских алата: NEC, MiniNEC, SuperNEC, WireZeus, AWAS, OSU code, FEKO, IE3D, HFSS, CST, WIPL-D. Напредне технике моделовања са фокусом на жичане антене (дипол, јаги, хеликоидалне), левак антене, рефлекторске антене, микрострип антене и антенске низове. Кола за прилагођење. Оптимизација.
Садржај практичне наставе Рад на рачунару, практична употреба софтвера WIPL-D за пројектовање антена.
Литература
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1 1
Методе извођења наставе Предавања, лабораторијске вежбе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 30
Практична настава 70 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 0
Семинари 0