Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Радио системи
Акроним ОТ4РС
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Телекомуникације и информационе технологије
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Александар Нешковић
Наставник/сарадник (за вежбе) ас. Ирена Марковић
Наставник/сарадник (за ДОН) ас. Ирена Марковић
мс Милан Чабаркапа
ас. мс Владимир Славковић
мс Ана Анастасијевић
Број ЕСПБ 6 Статус предмета обавезан
Услов Радио комуникације
Циљ предмета Преглед савремених радио-система. Основне карактеристике и основни принципи организације савремених радио-система. Посебан нагласак на 2G, 2.5G, 3G, 3.5G, 3.9G, 4G земаљским јавним мобилним системима. Основни принципи пројектовања поједних типова радио мрежа (мобилне, наменске, радио-дифузне, локалне мреже).
Исход предмета Студент би требало да зна основне карaктеристике радио-интерфејса и језгра мреже најзначајнијих савремених типова радио-система. У случају јавних мобилних система, студент посебно треба да разуме основне саобраћајне процедуре, као и техничка решења организације система. Допунски, студент треба да овлада основним принципима пројектовања најзначајних радио-система.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Преглед, анализа начина рада и основне карактеристике савремених радио-система.
Јавни мобилни системи. GSM. GPRS. EDGE. UMTS. HSPA/HSPA+/MC-HSPA. LTE. TETRA. Радио-навигација. Wireless LAN. Wireless Personal Area Networks – WPAN. FWA(Fixed Wireless Access) i WLL(Wireless Local Loop). Радио-дифузни системи. Радарски системи.Сателитски системи. Заштита животне средине.
Садржај практичне наставе Лабораторија: Рад на GSM симулатору. Рад на UMTS симулатору. Мерење основних параметара GSM система на наменском мерном систему. Мерење основних параметара UMTS система на наменском мерном систему. Мерење позиције GPS пријемником.
Литература
1GSM recommendations
23GPP recommendations.
3Тренинг документација реномираних произвођача опреме (Ericsson, Nokia Siemens Networks, Huawei, Alcatel, Cisco, Alvarion, …)., Training documentation of leading manufacturers ( Ericsson, Nokia Siemens Networks, Huawei, Alcatel, Cisco, Alvarion, …).
4Публиковани радови, пројекти, додатни изводи из више књига., Published papers, projects, extracts from several books.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1 1
Методе извођења наставе Предавања и вежбе се држе кроз PowerPoint презентације и рад на табли. Практична настава се држи у лабораторији и подразумева вежбе показног типа, као и самосталан рад студената.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 50
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 50
Семинари 0