Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Радиолокације и радарски системи
Акроним ОТ4РРС
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Телекомуникације и информационе технологије
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН) доц. др Горан Марковић
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов Нeмa
Циљ предмета Упознавање са основним принципима радиолокације и радарских система.
Исход предмета Након курса студенти постају упознати са функционисањем радарских система.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Model radarskog sistema, princip rada, радарска фреквенција, радарска једначина-прости облик, фреквенција понављања импулса, једнозначно мерење даљине и упознавање са радарским системима различите намене.
Садржај практичне наставе Нeмa
Литература
1J. Zatkalik: Radiolokacije I deo.
2M.I. Skolnik: Introduction to radar systems, 3e. McGraw-Hill, 2001. New York
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1 1
Методе извођења наставе 30 часова предавања, 15 часова за аудиторне вежбе.
Приближно 60 часова самосталног учења и вежбања.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 60
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти 20
Колоквијуми 20
Семинари 0