Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Поузданост у телекомуникационим системима
Акроним ОТ4ПТС
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Телекомуникације и информационе технологије
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Дејан Гвоздић
доц. др Марко Барјактаровић
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Јасна Црњански
доц. др Марко Барјактаровић
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета Учи студенте како се долази до показатеља поузданости електронских, информационих, телекомуникационих и осталих електротехничких система најразноврснијих конфигурација. Оспособљава полазнике да пројектују и реализују системе захтеване поузданости, водећи рачуна о њиховој функцији и значају безотказног рада и обезбеђења одговарајуће логистичке подршке.
Исход предмета Познавање прорачуна поузданости електронских система уопште и оспособљавање за самостално пројектовање и реализацију система захтеване поузданости.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Теорија поузданости, историјат, развој и значај. Одређивање поузданости и расположивости временски независних система. Анализа отказа система у електронским, информационим и телекомуникационим системима. Практични примери анализе.
Садржај практичне наставе Практични примери анализе поузданости и расположивости система. Анализа отказа. Примери конструисања система захтеване поузданости.
Литература
1Р.Рамовић, "Поузданост система", рецензирана скрипта, ЕТФ, Београд, 2005.
2Р.Рамовић, "Поузданост електротехничких система", скрипта, ЕТФ, Београд, 2000.
3Н.Вујановић, "Теорија поузданости техничких система", Војнотехнички и новински центар, Београд, 1990.
4С.Покорни, "Поузданост и одржавање техничких система", Војна академија, Београд, 2002.
5С.Покорни, Р.Рамовић, Н.Парчина, "Теорија поузданости техничких система. Збирка решених задатака", Центар војних школа ВЈ, ВАВЈ, Београд, 1997.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 2
Методе извођења наставе Предавања - теоријска настава, аудиторне вежбе - решавање конкретних практичних проблема, презентације, дискусије. Пројекти.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 0
Практична настава 0 Усмени испит 30
Пројекти 70
Колоквијуми 0
Семинари 0