Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Принципи позиционирања у радио системима
Акроним ОТ4ППР
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Телекомуникације и информационе технологије
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Мирјана Симић Пејовић
Наставник/сарадник (за вежбе) проф. др Мирјана Симић Пејовић
Наставник/сарадник (за ДОН) проф. др Мирјана Симић Пејовић
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов Положен предмет: Радио системи (ОТ4РС)
Циљ предмета Упознавање студената са принципима и методама позиционирања у радио системима. Циљ је упознати математичке приступе одређивања локације корисника у радио системима (пробабилистичке и детерминистичке), параметре који се могу користити за одређивање локације као и специфичности позиционирања у разним радио системима (сателистким - GPS, ћелијским - GSM, UMTS, LTE, indooor - WLAN).
Исход предмета По завршетку курса студенти би требало да буду способни:
- да изврше лоцирање корисника у разним врстама радио система
- да процене тачност поступка лоцирања
- да предложе решења за повећање тачности лоцирања
- да процене сервисе у складу са могућностима лоцирања.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе - Координатни системи и пројекције Земље на мапу
- Параметри сигнала који се могу користити за позиционирање (време, снага, угао, ...)
- Извори грешака у позиционирању
- Детерминистичке методе позиционирања (ангулација, циркуларна и хиперболичка латерација)
- Пробабилистичке методе позиционирања
- Fingerprinting методе позиционирања
- Позиционирање у GSM, UMTS, LTE, GPS, WLAN
Садржај практичне наставе Лабораторијске вежбе
Литература
1A. Küpper, “Location-based services”, John Wiley & Sons, ISBN 978-0-470-09231-6, Chichester (2005).
2A. Bensky, “Wireless Positioning Technologies and Applications”, Artech House, ISBN 978-1-59693-130-5, Norwood (2008).
3R. Prasad, M. Ruggieri, “Applied satellite navigation using GPS, GALILEO, and augmentation systems”, Artech House, ISBN 1-58053-814-2, Boston/London (2005).
4Figuera J. and Frattasi S, “Mobile Positioning and Tracking From Conventional to Cooperative Techniques”, John Wiley & Sons Ltd, London, 2010.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1 1
Методе извођења наставе Предавања, рачунске вежбе, лабораторијске вежбе, колоквијуми, испити.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 50
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 50
Семинари 0