Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Оптичке мреже
Акроним ОТ4ОМ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Телекомуникације и информационе технологије
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Петар Матавуљ
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Марко Барјактаровић
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета 1) Разумевање функционисања напредних оптоелектронских направа које се користе у оптичким мрежама.
2) Разјашњење нелинеарних оптичких појава које утичу на правилно функционисање оптичких мрежа.
3) Упознавање студената са модерном оптичком комутацијом сигнала.
4) Објашњење начина за искоришћење потенцијала оптичких мрежа.
Исход предмета Очекује се да студент:
1) упозна се са основним оптоелектронским компонентама и елементима у оптичким мрежама,
2) уочи разлику (у односу на класично) и предности оптичког комутирања сигнала и
3) упозна се са свим типовима backbone, metro и приступних оптичких мрежа као и основама њихове конструкције.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Тренд развоја оптичких мрежа (ОМ). Компоненте и елементи у ОМ: делитељи и сабирачи, циркулатори, оптички појачавачи - SOA, EDFA, Rаманови појачавачи, Add-Drop мултиплексери, OXC, специјалне WDM компоненте. Класификација и дизајн ОМ. TDM. SONET/SDH. WDM. OTDM. Солитонске комуникације. GMPLS, OBS и OPS. OM далеког домета. WAN. МАN. PON. FTTx. WON. LAN. Мерења у ОМ.
Садржај практичне наставе Посета предузећима која се баве производњом оптичких комуникационих система.
Литература
1Мреже са мултиплексирањем по таласним дужинама - (D)WDM, скрипта, П. Матавуљ, Електротехнички факултет у Београду, 2011., (D)WDM, lectures notes, P. Matavulj, Faculty of Electrical Engineering, Belgrade, 2011.
2Збирка задатака из оптичких телекомуникација, М. Бјелица, П. Матавуљ, Д. Гвоздић, Академска мисао, 2005., Problems in Optical Communications, M. Bjelica, P. Matavulj, D. Gvozdić, Academic Mind, 2005.
3The Handbook of Optical Communication Networks, Mohammad Ilyas, Hussein Mouftah , CRC Press, 2003.
4Introduction to DWDM Technology, Stamatios Kartalopoulos, IEEE Press, 2000.
5Emerging Optical Network Technologies: Architectures, Protocols and Performance, K. Sivalingam, S. Subramaniam, Springer Science + Business Media Inc., Boston, 2005.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 2
Методе извођења наставе Предавања, аудиторне вежбе и домаћи задаци.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 50
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 50
Семинари 0