Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Основи говорне комуникације
Акроним ОТ4ОГК
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Телекомуникације и информационе технологије
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Миомир Мијић
Наставник/сарадник (за вежбе) проф. др Миомир Мијић
Наставник/сарадник (за ДОН) проф. др Миомир Мијић
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета Упознавање студената са основним елементима говорне комуникације као што су продукција и перцепција говора, анализа и обрада говорног сигнала и савремене говорне технологије.
Исход предмета Стварање предзнања за наредне курсеве из области говорних технологија на мастер и докторским студијама (Обрада говорног сигнала, Говорна комуникација: човек-рачунар, Робусна обрада говорног сигнала, Говорне технологије).
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Елементи акустичке фонетике, физиологија говорног и аудиторног система, акустичка теорија генерисања говора, перцепција говора, перцепција маскираног говора, модели перцепције говора, разумљивост и квалитет говора, дигитална обрада говорног сигнала, синтеза и препознавање говора, препознавање говорника, квалитет говорне комуникације, методе побољшања квалитета, говорне технологије.
Садржај практичне наставе Предавања са Power point презентацијама, интерактивне демнострације и експерименти, израда семинарског и/или пројекта.
Литература
1С. Јовичић. Говорна комуникација: физиологија, психоакустика и перцепција. Наука, 1999, Београд.
2Douglas O'Shaughnessy. Speech Communications: Human and Machine. IEEE Press, 2000, New York
3Скрипта у електронском облику (ppt)
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1 1
Методе извођења наставе Предавања, демонстрације, израда семинарског рада и/или учешће у пројектима.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 20 Писмени испит 40
Практична настава 10 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 0
Семинари 30