Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Основи економије
Акроним ОТ4ОЕ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Телекомуникације и информационе технологије
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Снежана Поповчић - Аврић
Наставник/сарадник (за вежбе) проф. др Снежана Поповчић - Аврић
Наставник/сарадник (за ДОН) проф. др Снежана Поповчић - Аврић
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов Нема
Циљ предмета Стицање основних знања у области микроекономије, монетарне економије, економске политике и међународне економије. Оспособљавање студената да анализирају проблеме из наведених области и предлажу решења.
Исход предмета Студенти стичу базична знања из области економије. Оспособљени су да примењују стечена знања у пракси и раде у тиму, као и да припремају и образлажу посебне пројекте. Оспособљени су и да анализирају тржишну структуру у којој послује неко предузеће.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Десет принципа економије,основне економске категорије,производња и репродукција, тржиште капитала, тржиште рада, пословање предузећа, економска политика, глобализација, транзиција.
Садржај практичне наставе Анализа примера из праксе, студије случаја.
Литература
1Поповчић - Аврић Снежана:Основи економије, ЕТФ, Београд,2004
2Mankiw, N.G.:Principles of Economics, Harvard University, Fourth edition, 2004
3Krugman,P.R., Obstfeld, M.: International Economics,Pearson Editions, Seventh Edition,2006
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1 1
Методе извођења наставе Предавања,вежбе, презентације студија случајева, дискусије на задату тему.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 5 Писмени испит 60
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти 10
Колоквијуми 25
Семинари 0