Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Микроталасна пасивна кола
Акроним ОТ4МПК
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Телекомуникације и информационе технологије
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Милка Потребић
проф. др Дејан Тошић
Наставник/сарадник (за вежбе) проф. др Милка Потребић
Наставник/сарадник (за ДОН) проф. др Милка Потребић
Број ЕСПБ 6 Статус предмета обавезан
Услов Нема.
Циљ предмета Упознавање са основним особинама и инжењерским концептима пасивних микроталасних компоненти и подсистема. Оспособљавање студената за пројектовање основних микроталасних пасивних компоненти и подсистема. Обучавање студената за анализу и синтезу микроталасних компоненти и подсистема помоћу s-параметара.
Исход предмета Обученост студената за комплетно пројектовање основних микроталасних пасивних компоненти, применом савремених CAD програма, кроз следеће фазе: креирање идеалног и реалног модела, креирање нацрта штампане плочице, верификација лабораторијског прототипа мерењем.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Водови и таласоводи. Вишепроводнички водови. Решавање микроталасних кола. Концентрисане пасивне RF компоненте, SMD компоненте. Потрошачи, кратки спојеви, секције и огранци водова, помични елементи, ослабљивачи, померачи фазе, делитељи снаге, усмерени спрежњаци, феритне компоненте, резонатори. Мреже за прилагођење. Микроталасни филтри. Рачунарска симулација и оптимизација микроталасних кола.
Садржај практичне наставе Рад у лабораторији. Моделовање и пројектовање основних пасивних микроталасних компоненти, са нагласком на компонентама у техници планарних водова. Пројектовање и израда лабораторијског прототипа једне задате компоненте и верификација њених параметара мерењем на векторском анализатору мрежа.
Литература
1В. В. Петровић, Д. В. Тошић, А. Р. Ђорђевић, Микроталасна пасивна кола, Универзитет у Београду, Електротехнички факултет, Београд, 2010. [online] http://www.etf.rs/etf_files/udzbenici/MPK_2010.pdf, V. V. Petrović, D. V. Tošić, A. R. Đorđević, Microwave Passive Circuits, University of Belgrade, School of Electrical Engineering, Belgrade, 2010. [online] http://www.etf.rs/etf_files/udzbenici/MPK_2010.pdf
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1 1
Методе извођења наставе Предавања, аудиторне вежбе, вежбе на рачунарима и практичан рад у лабораторији.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 40 Писмени испит 0
Практична настава 0 Усмени испит 30
Пројекти 30
Колоквијуми 0
Семинари 0