Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Мултимедијални системи
Акроним ОТ4ММС
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Телекомуникације и информационе технологије
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Ирини Рељин
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Ана Гавровска
Наставник/сарадник (за ДОН) доц. др Ана Гавровска
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов Нема
Циљ предмета Упознавање студената са принципима фоорматирања, компресије и преноса видео и аудио сигнала.
Исход предмета Разумевање стандарда за формирање и пренос мултимедијалних сигнала, и структуром телекомуникационе мреже као подршке мултимедијалним апликацијама.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Мултимедијални документ. Дистрибуирани и централизовани системи. Формати записа слике, видеа, аудија и текста. Компресије. H.26x, MPEG-x, MHEG. AVC и DAVIC стандард. MPEG-7, MPEG-21.
Семантичка анализа мултимедијалних сигнала. Пренос мултимедијалних сигнала. Моделовање и анализа мултимедијалног саобраћаја. Квалитет сервиса у мултимедији.
.
Садржај практичне наставе Аудиторне вежбе које прате предавања. Лабораторијске вежбе у рачунском центру где се врши симулација процеса у студију. Једноставне мултимедијалне апликације на Андроид платформи.
Литература
1N. Chapman, J. Chapman, Digital Multimedia, J. Wiley, 2002.
2T.Wysocki, B.Honary, B.Wysocki, Signal Processing for Telecommunications and Multimedia, Springer Science + Business Multimedia, 2005
3Iain Richardson, The H264 Advanced Video Compression Standard, Wiley, 2010.
4G.Iwacz, A.Jajszczyk, M.Zajaczkowski-Multimedia Broadcasting and Multicasting in Mobile Networks-Wiley, 2008.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1 1
Методе извођења наставе Предавања, аудиторне вежбе и лабораторијске вежбе у рачунском центру.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 50
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти 50
Колоквијуми 0
Семинари 0