Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Микроталасна мерења
Акроним ОТ4ММ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Телекомуникације и информационе технологије
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Миодраг Тасић
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Миодраг Тасић
ас. Никола Баста
Наставник/сарадник (за ДОН) доц. др Миодраг Тасић
ас. Никола Баста
ас. Јелена Динкић
Број ЕСПБ 6 Статус предмета обавезан
Услов нема
Циљ предмета Упознавање са основним мерним величинама у микроталасној техници, начинима на које се мерења изводе, конструкцијским детаљима мерних инструмената. Практична обука на расположивим инструментима. Стечена теоријска и практична сазнања треба да омогуће микроталасном инжењеру лако сналажење при избору мерне методе и мерног инструмента за испитивање савремених микроталасних склопова и система.
Исход предмета Оспособљеност за правилан избор и ефикасну употребу мерних инструмената за испитивање микроталасних склопова и микроталасних сигнала.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Каблови, конектори и адаптери. Генератори сигнала. Мерење параметара расејања анализатором мрежа. Калибрација. Мерење спектра сигнала анализатором спектра. Мерење импедансе коришћењем мерног вода и мерног таласовода. Мерење фактора шума микроталасних склопова. Мерење снаге сигнала. Мерење учестаности сигнала. Мерење рефлексије и трансмисије у временском домену. Мерење дијаграма зрачења антене.
Садржај практичне наставе Изводи се у оквиру аудиторних и лабораторијских вежби. Предвиђена су следећа мерења: мерење импедансе коришћењем мерног вода и таласовода, мерење снаге сигнала ватметром, мерење линеарних карактеристика филтара и појачавача анализатором мрежа, мерење нелинеарних карактеристика појачавача анализатором мрежа и анализатором спектра, мерење дијаграма зрачења антене у антенској соби.
Литература
1Ђорђевић А. Р., Тошић Д. В., Микроталасна техника, Академска мисао, Београд, 2006.
2Bryant, G. H., Principles of Microwave Measurements, IEE Electrical Measurement Series 5, 1993.
3Laverghetta, T. S., Microwave Measurements and Techniques, Artech House, 1976.
4Milanović, R. D., Hiperfrekvencije – Mikrotalasi (eksperimentalno-računske vežbe), Elektrotehnički fakultet, Beograd, 1975.
5Application Notes (Agilent, Rohde&Schwarz, Anritsu, Tektronix)
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1 1
Методе извођења наставе Предавања, аудиторне вежбе и лабораторијске вежбе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 30
Практична настава 50 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 20
Семинари 0