Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Микроталасна електроника
Акроним ОТ4МЕ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Телекомуникације и информационе технологије
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Милан Илић
проф. др Марија Стевановић
Наставник/сарадник (за вежбе) проф. др Милан Илић
проф. др Марија Стевановић
доц. др Слободан Савић
Наставник/сарадник (за ДОН) проф. др Милан Илић
проф. др Марија Стевановић
доц. др Слободан Савић
Број ЕСПБ 6 Статус предмета обавезан
Услов Нема.
Циљ предмета Дефинисање базичних концепата активних микроталасних компоненти и упознавање са главним карактеристикама њиховог функционисања на микроталасним учестаностима. Презентовање обједињених метода за анализу и дизајн микроталасних појачавача, осцилатора и мешача, користећи се параметрима расејања. Обучавање студената да анализирају компромисе у пројектним циљевима и да проналазе оптимална решења.
Исход предмета Стицање теоријског знања и практичног искуства у анализи и пројектовању једноставних микроталасних електронских кола. Обученост у ефикасном и компетентном коришћењу модерних CAD алата. Обученост у критичком анализирању компромиса између пројектних циљева, у проналажењу оптималних решења, у производњи физичких прототипова и у мерењу релевантних параметара ради верификације исправности дизајна.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе S-параметри. Дијаграми тока сигнала. Кола за прилагођење. Транзистори на високим учестаностима (BJT, MESFET, HEMT, pHEMT, mHEMT). Линеарни транзисторски појачавачи. Кругови стабилности. Кругови константних појачања снаге. Кругови константног фактора шума. Малошумни и широкопојасни појачавачи. Хармоник баланс анализа. Компресија појачања. Појачавачи снаге. Осилатори. Фазни шум. Интегрисана кола.
Садржај практичне наставе Пројектовање транзисторског микроталасног појачавача. CAD дизајн, оптимизација, израда прототипа на штампаној плочици, лемљење дискретних компоненти и верификација дизајна мерењем релевантних параметара у лабораторији.
Литература
1G. Gonzalez, Microwave Transistor Amplifiers: Analysis and Design, New York: Prentice Hall, 1997.
2D. Pozar, Microwave Engineering, New York: Wiley, 2004.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1 1
Методе извођења наставе Предавања, аудиторне вежбе, вежбе на рачунарима и практичан рад у лабораторији.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 10 Писмени испит 30
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти 30
Колоквијуми 30
Семинари 0