Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Комутациони системи
Акроним ОТ4КС
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Телекомуникације и информационе технологије
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Зоран Чича
проф. др Александра Смиљанић
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Зоран Чича
Наставник/сарадник (за ДОН) доц. др Зоран Чича
Број ЕСПБ 6 Статус предмета обавезан
Услов Нема
Циљ предмета Упознавање са принципима рада и постојећим решењима комутатора на бази комутације кола и комутације пакета, као и са мешовитим радом мрежа на бази комутације кола и комутације пакета. Посебна пажња се посвећује управљању и конфигурацији комутационих уређаја, као и аспектима сигнализације и синхронизације.
Исход предмета По завршетку курса студенти стичу адекватна теоријска и практична знања о системима комутације која им омогућавају лако укључивање у послове из области телекомуникационих мрежа.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Увод у комутационе системе. Основни принципи комутације кола и пакета. Комутатори на бази комутације кола. Комутатори на бази комутације пакета. Управљање и конфигурисање комутационих уређаја. Синхронизација. Сигнализација. Мешовити рад мрежа на бази комутације кола и комутације пакета.
Садржај практичне наставе Решавање практичних проблема из области комутационих система кроз вежбе на табли. Практичан рад на конфигурацији комутационих системима у оквиру лаб вежби.
Литература
1J.H.Green: The Irwin Handbook of Telecommunications, McGraw-Hill, 2006.
2H.G.Perros: Connection-Oriented Networks: SONET/SDH, ATM, MPLS and Optical Networks, Wiley, 2005.
3С. Матић: Принципи комутације у телекомуникацијама, Јавно предузеће ПТТ саобраћаја ”Србија”, 1993., S. Matic: Switching principles in telecommunications, The Public Enterprise of PTT communications "Serbia", 1993.
4H.J.Chao, B.Liu: High Performance Switches and Routers, Wiley, 2007.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1 1
Методе извођења наставе Настава се састоји из предавања, вежби на табли и лаб вежби. У оквиру вежби студенти решавају практичне проблеме. У оквиру лаб вежби студенти се уче раду на комутационој опреми.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 70
Практична настава 10 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 0
Семинари 20