Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Јавни мобилни системи
Акроним ОТ4ЈМС
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Телекомуникације и информационе технологије
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Александар Нешковић
Наставник/сарадник (за вежбе) ас. Ирена Марковић
Наставник/сарадник (за ДОН) ас. Ирена Марковић
доц. др Младен Копривица
ас. мс Владимир Славковић
мс Ана Анастасијевић
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов Радио комуникације, Радио-системи
Циљ предмета Упознавање са напредним функцијама управљања и организације савремених јавних мобилних система. Прорачун радио покривања и саобраћајног капацитета подсистема базних станица. Пројектовање и прорачун капацитета основних елемената језгра мреже.
Исход предмета Студент треба да стекне увид у организацију и напредне функције савременог јавног мобилног система, као и спосoбност да самостално спроведе основне фазе пројектовања оваквих система. Стицање солидне основе за самостални истраживачки рад.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Организација и планирање радио-подсистема - ГСМ, УМТС, ЛТЕ. Напредне функционалности и технике ГСМ, УМТС, ЛТЕ радио-интерфејса. Aспекти заштите - аутентификација и криптозаштита. Димензионисање чворова и њихових међусобних веза управљачко-комутационог сегмента. MIN - Мобилне интелигентне мреже. 3ГПП домен комутације пакета. Сервис преноса броја. IMS - IP Multimedia Subsystem. Будући развој.
Садржај практичне наставе Лабораторија: Мерење карактеристичних величина ГСМ и УМТС радио-подсистема коришћењем напредног мерног система. Рад на ГСМ, УМТС и ЛТЕ симулатору. Прорачун капацитета веза управљачко-комутационог подсистема.
Литература
1GSM recommendations, www.etsi.org
23GPP specifications, www.3gpp.org
3Тренинг документација произвођача опреме (Ericsson, Nokia Siemens Networks, Huawei, Alcatel), Training documentation of leading manufacturers ( Ericsson, Nokia Siemens Networks, Huawei, Alcatel)
4J. Laiho, A. Wacker, T. Novosad, “Radio network planning and optimization for UMTS”, John Wiley, 2006.
5E. Dahlman, S. Parkvall, J. Sköld: 4G LTE/LTE-Advanced for Mobile Broadband, Elsevier, 2011.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1 1
Методе извођења наставе Предавања и вежбе се држе кроз PowerPoint презентације и рад на табли. Практична настава се држи у лабораторији и подразумева вежбе показног типа, као и самосталан рад студената.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 50
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 50
Семинари 0