Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета ИП телефонија
Акроним ОТ4ИПТ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Телекомуникације и информационе технологије
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Александар Нешковић
Наставник/сарадник (за вежбе) проф. др Александар Нешковић
Наставник/сарадник (за ДОН) проф. др Александар Нешковић
мс Милан Чабаркапа
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов none
Циљ предмета Упознавање студената са организацијом и начином функционисања преноса говора преко Интернета.
Упознавање студената са конкретним реализацијама појединих произвођача опреме за IP телефонију.
Исход предмета Студенти би требало да умеју да:
- дизајнирају телефонски систем базиран на коришћењу технологије IP телефоније и да дефинишу начин повезивања таквог система на јавну телефонску мрежу;
- конфигуришу основне сервисе у IP телефонским система произвођача Cisco
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Кратак историјат.
Основне карактеристике алгоритама за компресију говора.
Преглед начина преноса говора у IP мрежама. Варијанте са проприетерy решењима (Skype).
Гарантовање QоS-а.
Основне карактеристике и начин рада H.323 протокола.
Садржај практичне наставе Упознавање студената са радом на комуникационој опреми произвођача Cisco Systems, Siemens и Asterisk. Самостална израда техничког решења телефонског сервиса на бази IP протокола за више удаљених локација.
Литература
1SIP: Understanding the Session Initiation Protocol, Second Edition, Alan B. Johnston - Artech House, 2004.
2IP Telephony with H.323: Architectures for Unified Networks and Integrated Services, Vineet Kumar, Markku Korpi, Senthil Senqodan – Wiley
3www.cisco.com
4www.asterisk.org
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1 1
Методе извођења наставе Предавања, аудиторне вежбе и практични рад са комуникационим уређајима у лабораторији. На крају предавања студенти самостално раде пројекaт дизајнирања телефонског система компаније која обухвата више удаљених локација и повезивање на јавну телефонску мрежу
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 70
Практична настава 10 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 20
Семинари 0