Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Интернет програмирање
Акроним ОТ4ИП
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Телекомуникације и информационе технологије
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Александра Смиљанић
доц. др Зоран Чича
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Зоран Чича
проф. др Александра Смиљанић
Наставник/сарадник (за ДОН) доц. др Зоран Чича
проф. др Александра Смиљанић
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов Нема
Циљ предмета Студенти ће научити да имплементирају динамичке веб сајтове који омогућавају жељени приказ садржаја и интеракције са корисницима, користећи програмске алате отвореног кода.
Исход предмета Студенти ће моћи да дизајнирају и имплементирају веб сајтове са великим бројем могућности, као што су: унос и читање података у удаљену базу, аутентификација, претраживање сајта, корисничке сесије, анализа маркетиншких опција, провера исправности попуњених формулара итд.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Најпре ће бити предавани програмски језици помоћу којих се дефинише приказ садржаја у браузеру крајњег корисника, XHTML и CSS. Затим ће бити изложен JavaScript, језик којим се имплементирају реакције на корисничке акције на корисничком рачунару. На крају ће бити предавани PHP језик и MySQL база података помоћу којих се имплементирају реакције на корисничке акције на страни сервера.
Садржај практичне наставе Студенти ће на вежбама израдити динамички веб сајт са разним значајним функционалностима. Веб сајт ће се радити у три етапе: најпре ће бити дефинисан изглед сајта помоћу XHTML и CSS програмских језика, затим ће сајту бити додате JavaScript функционалности, на крају ће сајт бити повезан помоћу PHP кода са MySQL базом.
Литература
1Slajdovi na http://home.etf.rs/~aleksandra/IP.html, Slides on http://home.etf.rs/~aleksandra/IP.html
2E. Castro, HTML for the World Wide Web with XHTML and CSS, Fifth Edition, Peachpit Press, 2003., E. Castro, HTML for the World Wide Web with XHTML and CSS, Fifth Edition, Peachpit Press, 2003.
3David Falangan, JavaScript: The Definitive Guide, O'Reilly Media, Inc., 5th edition, August 17, 2006, David Falangan, JavaScript: The Definitive Guide, O'Reilly Media, Inc., 5th edition, August 17, 2006
4Jason Gilmore, Beginning PHP and MySQL: From Novice to Professional, Third Edition (Beginning from Novice to Professional), Apress, March 2008., Jason Gilmore, Beginning PHP and MySQL: From Novice to Professional, Third Edition (Beginning from Novice to Professional), Apress, March 2008.
5Luke Welling, and Laura Thomson Laura (Author) PHP and MySQL Web Development (4th Edition) (Developer's Library), Addison-Wesley Professional, October 2008, Luke Welling, and Laura Thomson Laura (Author) PHP and MySQL Web Development (4th Edition) (Developer's Library), Addison-Wesley Professional, October 2008
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1 1
Методе извођења наставе Настава се састоји из предавања и вежби. На вежбама се кроз пројекат израђује динамички веб сајт. На пројекту раде групе од два, три студента. Cтуденти могу наћи информације везане за предмет на веб сајту http://home.etf.rs/~aleksandra/IP.html .
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 40
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти 60
Колоквијуми 0
Семинари 0