Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Електромагнетска компатибилност
Акроним ОТ4ЕК
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Телекомуникације и информационе технологије
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Антоније Ђорђевић
проф. др Драган Олћан
Наставник/сарадник (за вежбе) проф. др Драган Олћан
ас. Јелена Динкић
Наставник/сарадник (за ДОН) проф. др Драган Олћан
ас. Јелена Динкић
Број ЕСПБ 6 Статус предмета обавезан
Услов нема
Циљ предмета Увод у проблеме електромагнетске компатибилиности (ЕМК) који се срећу у пракси. Инжењерска решења ових проблема. Увод у испитивање ЕМК.
Исход предмета Оспособљавање за рачунарску симулацију кола и уређаја у погледу ЕМК. Овладавање методима пројектовања кола и уређаја који обезбеђују испуњавања услова ЕМК.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Електромагнетско окружење и компатибилност. Природни и вештачи извори сметњи. Кондукционе сметње. Радијационе сметње. Компромитујуће електромагнетско зрачење. Електромагнетска сусцептибилност. Интегритет сигнала.
Методи пројектовања. Уземљење и оклапање. Паразитне резонанције. Филтрирање. Каблови, конектори и компоненте.
Садржај практичне наставе Рачунарскe симулацијe.
Литература
1А. Ђорђевић, Д. Олћан, Испитивање електромагнетске компатибилности, Академска мисао, Београд, 2012., A. Đorđević, D. Olćan, Electromagnetic Compatibility Testing, Academic Mind, Belgrade, 2012.
2А. Р. Ђорђевић, Електромагнетика, Академска мисао, Београд, 2012., A. R. Đorđević, Electromagnetics, Academic Mind, Belgrade, 2012.
3T. Williams, EMC for Product Designers, Newness, Oxford, UK, 2007.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1 1
Методе извођења наставе Предавања и симулације на рачунару
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 30
Практична настава 70 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 0
Семинари 0