Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Електроакустика
Акроним ОТ4Е
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Телекомуникације и информационе технологије
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Драгана Шумарац Павловић
Наставник/сарадник (за вежбе) проф. др Драгана Шумарац Павловић
Наставник/сарадник (за ДОН) проф. др Драгана Шумарац Павловић
ас. мс Милош Бјелић
Број ЕСПБ 6 Статус предмета обавезан
Услов нема
Циљ предмета Циљ овога предмета је да пружи преглед тема из области акустике које се јављају у области телекомуникација. У том смислу предмет обухвата области као што су појаве при простирању звука, акустика просторија и електроакустичке претвараче (звучници и микрофони).
Исход предмета Са одслушаним курсом студент треба да разуме проблеме који се јављају при употреби електроакустичких уређаја у телекомуникацијама и појаве у звучном пољу које прате њихов рад. Овај курс такође представља основ за праћење неких других курсева из области аудио система и мултимедијалних телекомуникација.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Појаве при простирању звука: уводни појмови, рефлексија, концепт акустичких импеданси, дифракција. Чуло слуха и људски глас. Звучно поље у просторијама: акустички одзив, математички модели. Електроакустички претварачи: општа теорија, звучници, микрофони. Субјективни аспекти звучног поља, акустика у екологији.
Садржај практичне наставе Мерења на физичким моделима просторија: утврђивање појаве сопствених резонанци, мерења у условима слободног простора. Практично упознавање са ефектом звучничке кутије. Анализа гласа и чула слуха. Практични примери основних појава при суперпонирању звучних таласа.
Литература
1скрипта у електронском облику доступна студентима на сајту катедре
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1 1
Методе извођења наставе предавања, демонстрације, лабораторијске вежбе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 60
Практична настава 30 Усмени испит 0
Пројекти 10
Колоквијуми 0
Семинари 0