Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Антене и простирање
Акроним ОТ4АП
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Телекомуникације и информационе технологије
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Бранко Колунџија
доц. др Миодраг Тасић
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Миодраг Тасић
ас. мс Александра Крнета
ас. Никола Баста
Наставник/сарадник (за ДОН) доц. др Миодраг Тасић
ас. мс Александра Крнета
ас. Никола Баста
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета Дa уведе основе пријемних и предајних антена и основе простирања радиоталаса, a сходно потребама модерних телекомуникација.
Исход предмета Да обучи студента да може дa препозна, формулише и реши основне инжењерске проблеме који захтевају знања из антена и простирања радиоталасa.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Основна теорија предајних и пријемних антена. Методе анализе и синтезе. Херцов дипол. Рам антена. Хајгенсов радијатор. Танке жичане антене. Антенски низови. Левак антене. Рефлекторске антене. Антене сочива. Прорезне антенe. Слабљење радиоталасa у слободном простору. Површински талас. Просторни талас. Тропосферски талас. Дифракција таласа. Простирање таласа кроз јоносферу.
Садржај практичне наставе Израда задатака на аудиторним вежбама, лабораторијске вежбе.
Литература
1M. B. Dragović, Antene i prostiranje radiotalasa, Beograd, Akademska misao, 2003.
2C. Balanis, Antenna theory: analysis and design, New York, Wiley, 1996.
3B. M. Kolundžija et al., WIPL-D Microwave, Norwood, Artech House, 2005.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1 1
Методе извођења наставе Предавања, аудиторне вежбе, демонстрација антенских мерења, демонстрација антенског софтвера и пројекат.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 70
Практична настава 20 Усмени испит 0
Пројекти 10
Колоквијуми 0
Семинари 0