Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Адаптивна обрада сигнала
Акроним ОТ4АОС
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Телекомуникације и информационе технологије
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Јелена Ћертић
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Јелена Ћертић
Наставник/сарадник (за ДОН) доц. др Јелена Ћертић
ас. мс Милош Бјелић
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов Обрада сигнала 1
Циљ предмета Циљ је да се прикажу технике адаптивне обраде сигнала. Фокус је на примени адаптивне обраде сигнала у телекомуникацијама и аудио системима.
Исход предмета Студенти ће савладати технике адаптивне обраде сигнала погодне за решавање практичних проблема. Научиће структуре адпативних филтара и одговарајуће адаптивне алгоритме. Биће обучени да решавају практичне проблеме у телекомуникацијама и обради аудио сигнала. Биће обучени да користе MATLAB за симулацију адаптивних система.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Дискретни стохастички процеси и модели, Wienerovi филтри, линеарна предикција, метод највећег нагиба, Least-mean-square адаптивни филтри, Калманов филтар, адаптивни филтри коришћењем структура са бесконачним импулсним одзивом, примена адаптивних, адаптивни системи засновани на подопсежном кодовању, “ Blind” еквилизација.
Садржај практичне наставе Анализа и синтеза алгоритама у MATLAB (MATLAB клон) окружењу. Имплементација на процесору сигнала, на развојном модулу.
Литература
1Adaptive Filter Theory, S. Haykin, Prentice Hall, 2002.
2Digital Signal Processing: A Computer Based Approach, S. Mitra, Mc Graw Hill, 2006.
3Signal Processing Toolbox for use with MATLAB, MathWorks, 2005.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1 1
Методе извођења наставе предавања, аудиторне вежбе, лабораторијске вежбе, домаћи задаци
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 0
Практична настава 0 Усмени испит 30
Пројекти 40
Колоквијуми 30
Семинари 0