Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Архитектура интернета
Акроним ОТ4АИ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Телекомуникације и информационе технологије
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Александар Нешковић
Наставник/сарадник (за вежбе) проф. др Александар Нешковић
Наставник/сарадник (за ДОН) проф. др Александар Нешковић
доц. др Младен Копривица
ас. мс Владимир Славковић
мс Милан Чабаркапа
мс Ана Анастасијевић
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета Упознавање студената са историјатом развоја архитектуре Интернета од почетка до данашњих дана.
Упознавање студената са протоколима који се користе за рутирање саобраћаја на Интернету.
Упознавање студената са начином функционисања основних сервиса на Интернету.
Исход предмета Студенти би требало да умеју да:
-Анализирају процес рутирања саобраћаја на мрежи и отклоне евентуалне проблеме.
- Самостално ураде техничко решење повезивања више удаљених рачунарских мрежа у јединствену мрежу и њено повезивање на Интернет.
- Конфигуришу Cisco рутере у циљу имплементације претходно дефинисаног техничког решења.
- Дефинишу начин реализација основних Интернет сервиса у мрежи.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Историјат развоја Интернета. Основни елементи архитектуре Интернета. Интернет адресирање код IPv4 и IPv6 протокола. Значај и принципи рада DNS сервиса. Протоколи за динамичко рутирање саобраћаја на Интернету. Упознавање са начином рада следећих протокола: RIP, IGRP, RIPV2, OSPF, EIGRP, BGP-V4. Основни сервиси на Интернету: е-mail, web, wеb претраживање, удаљени приступ рачунарима, пренос датотека.
Садржај практичне наставе Упознавање студената са радом на комуникационој опреми произвођача Cisco Systems. Самостална израда техничког решења повезивања више локација у јединствену комуникациону мрежу на бази IP протокола.
Литература
1Routing on the Internet, Charles Huitema, Cisco Press
2OSPF Network Desing Solutions, Thomas M. Thomas, Cisco Press
3Internet Routing Architectures, Second Edition, Basam Halabi, Cisco Press
4Internetworking with TCP/IP Vol.1: Principles, Protocols, and Architecture, Douglas Comer, Prentice
5RFCs, www.ietf.org
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1 1
Методе извођења наставе Предавања, аудиторне вежбе и практични рад са комуникационим уређајима у лабораторији. На крају предавања студенти самостално раде пројекта повезивања више удаљених локација уз предлог начина реализације Интернет сервиса.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 70
Практична настава 10 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 20
Семинари 0