Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Телекомуникациони системи
Акроним ОТ3ТС
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Телекомуникације и информационе технологије
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Ирини Рељин
проф. др Наташа Нешковић
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Ана Гавровска
Наставник/сарадник (за ДОН) доц. др Ана Гавровска
ас. Ирена Марковић
ас. мс Владимир Славковић
мс Милан Чабаркапа
доц. др Младен Копривица
мс Милан Миливојевић
мс Ана Анастасијевић
Број ЕСПБ 6 Статус предмета обавезан
Услов нема
Циљ предмета Упознавање студената са одликама савремених телекомуникационих система, принципима њиховог пројектовања и анализе.
Исход предмета Студенти ће моћи да прате техничку документацију, извршавају типичне прорачуне и мерења на ТК системима.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Радиокомуникациони системи. Радиодифузни системи: аудио и ТВ. Сателитски системи. Различити телевизијски системи. Фреквенцијски опсези. Фреквенцијско планирање, расподела и додела фреквенција. Оптички телекомуникациони системи. Мултиплексирање по таласним дужинама. Каблови. Медијуми за пренос. Изобличења и перформансе система. Прорачун везе. Тарифирање у телекомуникацијама.
Садржај практичне наставе Решавања једноиставних проблема и прорачун параметара ТК система. Мерења на системима.
Литература
1Essentials of Modern Telecommunications Systems, Kularahtna, N. and Dias D. Artech House, Inc. 2004.
2Martin Cave, Chris Doyle and William Webb, Essentials of Modern Spectrum Management, Cambridge University Press 2007.
3Fundamentals of Telecommunications, Roger L. Freeman, John Wiley & Sons, Inc., 1999.
4Costas Courcoubetis, Richard Weber, Pricing Communication Networks - Economics, Technology and Modelling, Wiley Interscience Series, 2003.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1 1
Методе извођења наставе Предавања, аудиторне вежбе, лабораторијске вежбе. Домаћи задаци.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 70
Практична настава 30 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 0
Семинари 0