Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Телекомуникациона мерења 2
Акроним ОТ3ТМ2
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Телекомуникације и информационе технологије
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Милан Бјелица
Наставник/сарадник (за вежбе) проф. др Милан Бјелица
Наставник/сарадник (за ДОН) проф. др Милан Бјелица
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов Нема
Циљ предмета Упознати студенте с принципима рада и коришћењем напредних телекомуникационих лабораторијских уређаја. Оспособити студенте за напредна мерења телекомуникационих сигнала и система. Оспособити студенте за умрежавање лабораторијских уређаја и повезивање с рачунаром.
Исход предмета Након положеног испита, студенти ће моћи да правилно повежу и умреже различите лабораторијске уређаје, изврше напредна мерења телекомуникационих сигнала и система, увезу резултате мерења на рачунар и провере њихову сагласност с релевантним прописима и стандардима.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Мониторинг спектра. Карактеризација система преноса. Aнализатор мрежа. Мерење шума. Мерења на кабловским водовима. Мерења на оптичким системима преноса. Мерења у телекомуникационим мрежама. Умрежавање лабораторијске инструментације. Управљање инструментима помоћу рачунара. Аквизиција резултата мерења помоћу рачунара. Виртуелна инструментација. Телеметрија.
Садржај практичне наставе Рад у лабораторији. Повезивање и коришћење инструмената. Рад у софтверском алату Python.
Литература
1J.M. Hughes: Real-World Instrumentation with Python. O'Reilly Media, 2011
2J.M. Pieper: Automatic Measurement Control: A Tutorial on SCPI and IEEE 488.2. Rohde & Schwarz, 2007
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1 1
Методе извођења наставе Предавања, вежбе и лабораторијске вежбе; тестови и домаћи задаци
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 20
Практична настава 40 Усмени испит 10
Пројекти 0
Колоквијуми 30
Семинари 0