Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Телекомуникациона мерења 1
Акроним ОТ3ТМ1
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Телекомуникације и информационе технологије
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Милан Бјелица
проф. др Мирјана Симић Пејовић
Наставник/сарадник (за вежбе) проф. др Милан Бјелица
проф. др Мирјана Симић Пејовић
Наставник/сарадник (за ДОН) проф. др Милан Бјелица
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов Нема
Циљ предмета Упознати студенте с принципима рада и коришћењем основних телекомуникационих лабораторијских уређаја. Оспособити студенте за основна телекомуникациона мерења у временском и фреквенцијском домену. Оспособити студенте за израду извештаја о обављеним мерењима.
Исход предмета Након положеног испита, студенти ће моћи да правилно повежу различите лабораторијске уређаје,
изврше основна мерења телекомуникационих сигнала, обраде резултате мерења и израде извештај.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Врсте и организација телекомуникационих мерења. Инструментација за мерења. Пасивне компоненте. Извори напајања. Извори сигнала. Мерење нивоа сигнала. Мерење фреквенције и времена. Дигитални осцилоскоп. Карактеризација сигнала у временском домену. Анализатор спектра. Обрада и приказ резултата мерења. Израда извештаја о обављеним мерењима.
Садржај практичне наставе Рад у лабораторији. Повезивање и коришћење инструмената. Обрада резултата у слободним софтверским алатима GNU Octave и gnuplot.
Литература
1Anand, M.M.S. Electronic Instruments and Instrumentation Technology, Prentice-Hall 2006
2Rauscher, C. Fundamentals of Spectrum Analysis. Rohde & Schwarz, 2006.
3M. Bjelica: Telekomunikaciona merenja 1 - zbirka zadataka (elektronski udžbenik), M. Bjelica: Measurements in Telecommunications 1 - numerical problems (e-book)
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1 1
Методе извођења наставе Предавања, вежбе и лабораторијске вежбе; тестови и домаћи задаци
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 20
Практична настава 40 Усмени испит 10
Пројекти 0
Колоквијуми 30
Семинари 0