Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Телекомуникационе мреже
Акроним ОТ3ТМ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Телекомуникације и информационе технологије
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Милан Бјелица
Наставник/сарадник (за вежбе) проф. др Милан Бјелица
доц. др Наташа Максић
Наставник/сарадник (за ДОН) проф. др Милан Бјелица
доц. др Наташа Максић
Број ЕСПБ 6 Статус предмета обавезан
Услов нема услова
Циљ предмета Упознавање студената са фундаменталним концептима телекомуникационих мрежа и протокола, као и принципима управљања телекомуникационим саобраћајем.
Исход предмета По завршетку курса студенти би требало да: (1) стекну основна знања о телекомуникационим мрежама и протоколима; (2) умеју да анализирају основне перформансе телекомуникационе мреже и телекомуникационог протокола.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе (1) Функције и подела телекомуникационих мрежа; медијуми преноса. (2) Увод у мреже са комутацијом пакета и протоколе. (3) Слој линка за податке; локалне рачунарске мреже. (4) Основне карактеристике IP мрежа. (5) Технологије L2 комутације пакета: FR и ATM. (6) Управљање саобраћајем и квалитет сервиса у АТМ мрежи. (7) PDH и SDH системи преноса; транспортне мреже. (8) Синхронизација SDH мрежа.
Садржај практичне наставе Рачунске и лабораторијске вежбе: особине мрежних топологија, нумерација и адресирање у телекомуникационим мрежама, функције контроле грешака, функције контроле протока, управљање саобраћајем у Frame Relay и ATM мрежама, планирање транспортних мрежа.
Литература
1W. Stallings, "Data and Computer Communications", 9th Edition, Prentice Hall, NJ, 2010. (Одабрана поглавља).
2A. S. Tanenbaum, D. J. Wetherall, "Computer Networks", 5th edition, Pearson Education Inc. & Prentice Hall, 2011. (Одабрана поглавља).
3J. Caballero, F. Hens, R. Segura, A. Guimerá, "Installation and Maintenance of SDH/SONET, ATM, xDSL and Synchronization Networks", Artech House, 2003. (Одабрана поглавља).
4J-P. Vasseur, M. Pickavet, P.Demeester, "Network Recovery (Protection and Restoration of Optical, SONET-SDH, IP, and MPLS)", Elsevier, Morgan Kaufmann Publishers, 2004. (Одабрана поглавља).
5Материјали са предавања и вежби., Lecture notes.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1 1
Методе извођења наставе Предавања, рачунске и лабораторијске вежбе.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 70
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 30
Семинари 0