Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Сензори и претварачи
Акроним ОТ3СП
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Телекомуникације и информационе технологије
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Пеђа Михаиловић
доц. др Иван Поповић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН) ас. Ангелина Тотовић
ас. Жељко Јанићијевић
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов Нема
Циљ предмета Упознавање са принципима конверзије сензорских сигнала међу различитим енергетским доменима, техником обраде сигнала и њиховим коришћењем у мерним и контролним системима.
Исход предмета Примена стечених знања у будућој инжењерској пракси студената у области размене информација са околном средином, укључујући биолошке системе.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Класификација сензора. Пренос и обрада информација у мерним системима. Сензорске технологије. Интелигентни и интегрисани сензори. Микроелектронски сензори механичких величина. Танкослојни оптички сензори. Светловодни сензори. Хемијски и биосензори. Сензори на бази реакција оксидације и редукције. Рачунарски аквизициони системи.
Садржај практичне наставе Лабораторијске и рачунске вежбе
Литература
1Белешке са предавања, на веб сајту, Lectures from course at website
2Д. Станковић: Физичко техничка мерења-сензори, Универзитет у Београду, Beograd, 1997, D.Stankovic: Physical and Technical Measurements; Belgrade University, Belgrade 1997,
3М. Поповић, Сензори и мерења, Виша електротехничка школа, Београд, 2000., М. Поповић, Сензори и мерења, Виша електротехничка школа, Београд, 2000.
4Материјал са веб сајта http://www.sensorsweb.com/, web site: http://www.sensorsweb.com/
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 2
Методе извођења наставе 45 часова предавања + 20 часова лабораторијских вежби + 10 часова демонстрационих семинара и рачунских вежбања. Колоквијум.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 50
Практична настава 40 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 10
Семинари 0