Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Рачунарске основе и примена интернета
Акроним ОТ3РОП
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Телекомуникације и информационе технологије
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Александра Смиљанић
доц. др Зоран Чича
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Наташа Максић
проф. др Александра Смиљанић
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета обавезан
Услов Нема
Циљ предмета Упознати студенте са принципима слојевите TCP/IP структуре, и са свим значајним протоколима ове структуре. Објаснити везу између апликација и инфраструктуре.
Исход предмета Студенти ће знати принципе функционисања Интернета.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Преглед TCP/IP слојевите структуре. Основне технологије слоја линка. Уређаји на Интернету: пакетски свичеви, мостови, рутери. Премошћавање (STA). Интернет адресирање и протоколи за адресирање (ARP,DHCP). Рутирање (OSPF,RIP,BGP). Транспортни слој са контролом загушења (UDP,TCP,RTP). Апликације на Интернету. Основи мрежне заштите (IPsec,HTTPS,PGP).
Садржај практичне наставе Вежбе на табли са демонстрацијом функционисања најважнијих протокола на Интернету.
Литература
1Računarske Mreže, Andrew Tanenbaum, Četvrto Izdanje, 2003, Mikroknjiga
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 2
Методе извођења наставе Предавања и аудиторне вежбе.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 70
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 30
Семинари 0