Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Радио комуникације
Акроним ОТ3РК
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Телекомуникације и информационе технологије
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Александар Нешковић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН) ас. мс Владимир Славковић
мс Милан Чабаркапа
мс Ана Анастасијевић
доц. др Младен Копривица
ас. Ирена Марковић
Број ЕСПБ 6 Статус предмета обавезан
Услов Телекомуникације I, Телекомуникације II
Циљ предмета Упознавање са основним појмовима.
Карактеристике и моделовање пропагационог медијума.
Организација радио-комуникационих система.
Основе пројектовања савремених радио-комуникационих система.
Исход предмета Студент треба да савлада основне појмове и основне феномене везане за простирање радио-таласа. Додатно, на крају курса студент треба да има способност да самостално изврши основну анализу једног радио-комуникационог система са становишта технологије и организације.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Карактеризација радио-комуникација. Радио-канал. Слабљење, фединг, интерференција. Основни механизми простирања. Пропагациони модели. Базе података. Детерминистички и статистички приступ. Интерференција и интермодулација. Diversity. Макроскопски и микроскопски diversity. Технике комбиновања. Ћелијско организовање радио-система. Основни принцип ћелијског организовања. Анализа саобраћаја.
Садржај практичне наставе Laboratorija: Рад на спектралном анализатору. Рад на софтверском пакету за пројектовање радио-система. Прорачун радио-покривања и одређивање сервисне зоне. Симулатор интермодулационих сметњи. Мерење нивоа електричног поља реалног предајника.
Литература
1ITU-R recommendations
2W.C.Y.Lee, Mobile Communications Design Fundamentals, Wiley, 2nd ed., 1993.
3D.Parsons, The Mobile Radio Channel, 2nd ed., Wiley, 2000.
4T. Rappaport,Wireless Communications: Principles and Practice, 2nd ed., Prentice Hall, 2001.
5Публиковани радови, пројекти, додатни изводи из више књига, копије радних материјала., Published papers, projects, extracts from several books.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1 1
Методе извођења наставе Предавања и вежбе се држе кроз PowerPoint презентације и рад на табли. Практична настава се држи у лабораторији и подразумева вежбе показног типа, као и самосталан рад студената.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 50
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 50
Семинари 0