Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Обрада сигнала 2
Акроним ОТ3ОС2
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Телекомуникације и информационе технологије
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Драгана Шумарац Павловић
доц. др Јелена Ћертић
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Јелена Ћертић
Наставник/сарадник (за ДОН) доц. др Горан Марковић
доц. др Јелена Ћертић
ас. мс Милош Бјелић
Број ЕСПБ 6 Статус предмета обавезан
Услов Сигнали и системи, телекомуникације 1
Циљ предмета Циљ је да се прикажу напредне технике обраде сигнала. Фокус је на анализи случајних сигнала у временском и фреквенцијском домену, анализи ефеката коначне дужине кодне речи, системима са више брзина и дигиталним банкама филтара.
Исход предмета Студенти ће савладати напредне технике спектралне анализе погодне за решавање практичних проблема. Научиће основне концепте везане за обраду сигнала с више брзина и банке дигитланих филтара. Биће обучени да користе MATLAB (MATLAB клон) у решавању практичних проблема у телекомуникацијама и обради аудио сигнала. Научиће да користе једно конкретно развојно окружење.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Случајни дискретни сигнали, анализа ефеката коначне дужине речи, архитектура DSP процесора, развојни алати, обрада сигнала с више брзина, дигиталне банке филтара, примена дигиталне обраде сигнала, дигитални аналитички сигнали и Хилбертови трансформатори, адаптивни филтри, анализа и обрада сигнала у MATLAB–у и на DSP развојном модулу.
Садржај практичне наставе Анализа и синтеза алгоритама у MATLAB (MATLAB клон) окружењу. Имплементација на процесору сигнала, на развојном модулу.
Литература
1Увод у дигиталну обраду сигнала, Љ. Милић и З. Добросављевић, Академска мисао, 2004
2Дигитална обрада сигнала, М. Поповић, Наука, 1994.
3Digital Signal processing: A Computer Based Approach, S. Mitra, Mc Graw Hill, 2006.
4Digital Signal Processing: Principles, Algorithms, and Applications, J. Proakis, D. Manolakis, Prentice Hall, 1996
5Discrete-Time Signal Processing, A. Oppenheim and R. Schaffer, Prentice Hall, 1976.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1 1
Методе извођења наставе предавања, аудиторне вежбе, лабораторијске вежбе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 0
Практична настава 0 Усмени испит 30
Пројекти 40
Колоквијуми 30
Семинари 0