Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Обрада сигнала 1
Акроним ОТ3ОС1
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Телекомуникације и информационе технологије
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Драгана Шумарац Павловић
доц. др Јелена Ћертић
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Јелена Ћертић
Наставник/сарадник (за ДОН) проф. др Драгана Шумарац Павловић
доц. др Јелена Ћертић
доц. др Горан Марковић
ас. мс Милош Бјелић
Број ЕСПБ 6 Статус предмета обавезан
Услов Сигнали и системи, телекомуникације 1
Циљ предмета Циљ је да се прикажу основне технике обраде сигнала. Фокус је на анализи сигнала у временском и фреквенцијском домену, идеалном и реалном систему за дигиталну обраду континуалних сигнала, спектралној анализи сигнала, пројектовању и реализацији основних типова FIR и IIR филтара.
Исход предмета Студенти ће моћи да разумеју основне концепте везане за дигиталну обраду сигнала. Научиће основне технике за спектралну анализу дигиталних сигнала. Биће обучени да пројектују основне типове FIR и IIR дигиталних филтара. Биће обучени да користе MATLAB (MATLAB клон) у решавању једноставних проблема везаних за спектралну анализу и пројектовање и анализу дигиталних филтара.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Анализа дискретних сигнала и система у временском домену, aнализа дисктерних система помоћу Z и Фуријеове трансформације, идеалан и реалан систем за дигиталну обраду континуалних сигнала, дискретна Фуријеова трансформација, брза Фуријеова трансформација, особине линеарних временских инваријантних система, пројектовање и реализација FIR и IIR филтара, основе система са више брзина.
Садржај практичне наставе Софтверска имплементација у MATLAB-у
Литература
1Љ. Милић, З. Добросављевић:Увод у обраду сигнала, Академска мисао, Београд
2Digital Signal processing: A Computer Based Approach, S. Mitra, Mc Graw Hill, 2006.
3Digital Signal Processing: Principles, Algorithms, and Applications, J. Proakis and D. Manolakis, Prentice Hall, 1996.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1 1
Методе извођења наставе предавања, аудиторне вежбе, лабораторијске вежбе, домаћи задатци
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 50
Практична настава 20 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 30
Семинари 0