Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Материјали у електротехници
Акроним ОТ3МУЕ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Телекомуникације и информационе технологије
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Дејан Раковић
доц. др Милош Вујисић
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Милош Вујисић
ас. Жељко Јанићијевић
Наставник/сарадник (за ДОН) доц. др Милош Вујисић
ас. Жељко Јанићијевић
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов
Циљ предмета Преглед основних знања из физичких основа, карактеристика, инжењеринга и технологија електротехничких материјала.
Исход предмета Оспособљавање студената за разумевање применa материјала у физичкој електроници, оптичким телекомуникацијама, биомедицинском инжењерству и нуклеарној техници.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Чврсти кристални материјали, Хемијске везе и својства материјала, Несавршености у кристалима, Чврсти некристални материјали, Електронска структура материјала, Полупроводници, Проводници, Диелектрици, Магнетици, Методе добијања монокристала, Планарна интегрисана кола, Карактеризацијa материјала, Суперпроводници, Механичке карактеристике материјала, Биоматеријали, Нови материјали и примене.
Садржај практичне наставе Рачунске вежбе (решавање задатака) и лабораторијске вежбе које илуструју теме покривене теоријском наставом.
Литература
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
2 1 1
Методе извођења наставе 45 часова предавања + 30 часова вежби на табли са решавањем задатака + 15 часова лабораторијских вежби. Колоквијум на средини семестра.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 35
Практична настава 30 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 35
Семинари 0