Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Једначине математичке физике
Акроним ОТ3ЈМФ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Телекомуникације и информационе технологије
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Ненад Цакић
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Наташа Ћировић
Наставник/сарадник (за ДОН) доц. др Мирко Јовановић
Број ЕСПБ 3 Статус предмета изборни
Услов Нема
Циљ предмета -Упознавање студената са основним појмовима контурних проблема за линеарне диференцијалне једначине, ортогоналних полинома и диференцијалних једначина математичке физике -
Исход предмета Оспособљавање студената за решавање актуелних проблема у електротехници помоћу ортогоналних полинома и диференцијалних једначина математичке физике
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Својствене вредности и Штурм-Лоувилов проблем, Ортогонални полиноми, Диференцијалне једначине и ортогоналност за полиномае Лежандра, Хермита, Лагера и Чебишева. Бесел-ове функције првог и другог типа, нелинеарне парцијалне диференцијалне једначине, Нелинеарна суперпозиција.Парцијалне диференцијалне једначине математичке физике. Примена у електротехници
Садржај практичне наставе Кроз задатке, студент проучава оpтогоналне полиноме и једначине математичке физике као и њихову примену у електротехници
Литература
1Д.С. Митриновић, Једначине математичке физике, Грађевинска књига, Београд 1979., D.S. Mitrinović, Equations of Mathematical Physics, Gradjevinska knjiga, Belgrade 1979
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
1 1 0.5
Методе извођења наставе 15 hours teaching + 15 hours tutorials on blackboard with exercises + 7.5 hours consulting related to home works, exam at the end of the unit. Students should spend 42 hours in learning and solving exercises on their own; 1.5 hours per week during semester and additional 20 hours afterwards.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 70
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 30
Семинари 0