Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Антене и простирање
Акроним ОТ3АП
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Телекомуникације и информационе технологије
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Бранко Колунџија
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Миодраг Тасић
ас. мс Александра Крнета
ас. Никола Баста
Наставник/сарадник (за ДОН) доц. др Миодраг Тасић
ас. мс Александра Крнета
ас. Никола Баста
Број ЕСПБ 6 Статус предмета обавезан
Услов нема
Циљ предмета Дa уведе основе пријемних и предајних антена и основе простирања радиоталаса, a сходно потребама модерних телекомуникација.
Исход предмета Да обучи студента да може дa препозна, формулише и реши основне инжењерске проблеме који захтевају знања из антена и простирања радиоталасa.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Основна теорија предајних и пријемних антена. Методе анализе и синтезе. Херцов дипол. Рам антена. Хајгенсов радијатор. Танке жичане антене. Антенски низови. Левак антене. Рефлекторске антене. Антене сочива. Прорезне антенe. Слабљење радиоталасa у слободном простору. Површински талас. Тропосферски талас. Утицај атмосфере на простирање. Дифракција таласа. Простирање таласа кроз јоносферу.
Садржај практичне наставе Израда задатака на аудиторним вежбама, лабораторијске вежбе.
Литература
1M. B. Dragović, Antene i prostiranje radiotalasa, Beograd, Akademska misao, 2003.
2C. Balanis, Antenna theory: analysis and design, New York, Wiley, 2005.
3B. M. Kolundžija et al., WIPL-D Microwave, Norwood, Artech House, 2005.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1 1
Методе извођења наставе Предавања, аудиторне вежбе, демонстрација антенских мерења, демонстрација антенског софтвера и пројекат.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 70
Практична настава 20 Усмени испит 0
Пројекти 10
Колоквијуми 0
Семинари 0