Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Практикум софтверски алати
Акроним ОТ2ПСА
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Телекомуникације и информационе технологије
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Јелена Ћертић
проф. др Мирјана Симић Пејовић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН) проф. др Мирјана Симић Пејовић
доц. др Јелена Ћертић
ас. мс Милош Бјелић
Број ЕСПБ 3 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета Упознавање студената са два основна програмска пакета неопходна на одсеку за Телекомуникације и ИТ:
1. MATLAB
2. LabVIEW.
Исход предмета Студент треба да научи самостално да корисити три претходно наведена програмска пакета. Практично, студент треба да научи да покрене сваки програмски пакет, дефинише симулацију, спроведе је и презентује резултате.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе 1. MATLAB
Развојно окружење. Desktop алати. Контролисање улазно-излазног командног прозора. Графика. Анимација. Програмирање. Скриптови и функције. Toolbox-ови.
2. LabVIEW
Увод. G језик. Виртуелни инструменти. Дизајн и имплементација сложених тестова и мерења, аутоматизација мерних система.
Садржај практичне наставе Демонстрација програмских пакета. Лабораторијске вежбе на дефинисаним проблемима.
Литература
1MATLAB Documentation, MathWorks. http://www.mathworks.com/help/
2LabVIEW Operational Manual, Natioanal Instruments. http://www.ni.com/pdf/manuals/320999e.pdf
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
1 0 1.5
Методе извођења наставе Предавања и вежбе се држе кроз PowerPoint презентације и рад на табли. Практична настава се држи у лабораторији и подразумева вежбе показног типа, као и самосталан рад студената.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 30
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 70
Семинари 0